Vård i Norden online - UiO

1267

De svåra besluten – etiska dilemman vid

Som huvudregel ska hjärt-lungräddning (HLR) och annan livsuppehållande behandling ges, men i vissa fall kan insatserna leda till ett ökat och förlängt lidande för patienten. Då aktualiseras i stället frågan om man bör avstå … Ett ställningstagande till att avstå från HLR ska dokumenteras i patientens journal. Sjuksköterskan dokumenterar ställningstagande i Procapita under OBSERVERA. Sjuksköterska har informationsskyldighet gentemot personalen vid varje nytt beslut gällande HLR samt gentemot den personal som inte har tillgång till journaler i Procapita. 1.5 Dokumentation av förhandsbeslut om återupplivning Samtliga bedömningar och beslut om att avstå från hjärt- lungräddning skall dokumenteras omsorgsfullt i patientens journal. Den skall föregås av bakgrundsinformation, samt dateras och signeras av patientansvarig läkare.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

  1. Personalkortet privat logga in
  2. Hur blir min framtid

Fakta 1. Dokumentation av ställningstagande om att avstå från hjärt–lungräddning. All hälso- och sjukvårdpersonal ska omedelbart påbörja hjärt–lungräddning (HLR) på personer som drabbats av plötsligt oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande om att HLR inte ska utföras. På särskilt boende bör personal avstå från att inleda HLR, även då det saknas ett formellt ställningstagande, när det är: utsiktslöst att återställa spontan cirkulation och andningsfunktion, bedöms vara oetiskt och inte till gagn för patienten eller om patienten uttryckt att hen inte önskar HLR. Sveriges Radio publicerade 180608 ett undersökande reportage om hur sjukvården efterlever riktlinjer om behandlingsbegränsningar. Det är beslut av läkare att inte sätta in livsuppehållande behandling, alternativt att avsluta sådan behandling. krav på att ett beslut skulle fattas (HLR: ja/nej) och dokumenteras, medan enhet B inte hade något sådant krav. Metod Detta är en retrospektiv studie där medicinska journaler för alla patienter i palliativ fas av sin sjukdom vid de två enheterna granskades.

De svåra besluten – etiska dilemman vid

Vårdpersonal har ingen skyldighet att tillmötesgå önskemål om livsuppehållande behandling eller HLR om det bedöms medicinskt motiverat att avstå. Grundprincipen i det etiska övervägandet är att väga nytta mot risker och att ta hänsyn till patientens egen vilja. I riktlinjerna beskrivs tre skäl som kan motivera ett förhandsbeslut om att avstå från HLR: 1. Personen som drabbas av hjärtstoppet har tidigare uttryckt en önskan om att HLR inte ska sättas in och som finns dokumenterad.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

Bedömningsunderlag Hlr - The Ofy

Grunden är full HLR. Om patienten är frisk och kry behöver frågan om HLR inte diskuteras med alla patienter.Om oklarhet rådet gäller alltid full HLR till dess att klarhet nåtts.I livets slutskede kan HLR ofta vara både omotiverat och oetiskt.

under lugna förhållanden” 1.
Rock karaoke stockholm

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

HSL-journalen ska därefter avslutas.

Sjuksköterska har informationsskyldighet gentemot personalen vid varje nytt beslut gällande HLR samt gentemot den personal som inte har tillgång till journaler i Procapita. 1.5 Dokumentation av förhandsbeslut om återupplivning Samtliga bedömningar och beslut om att avstå från hjärt- lungräddning skall dokumenteras omsorgsfullt i patientens journal. Den skall föregås av bakgrundsinformation, samt dateras och signeras av patientansvarig läkare. … Dokumentera.
Valfardssystem

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr transportarbetareförbundet lön
händer skakar alltid
catering finspång
civilingenjör energiteknik umeå
prospektiva longitudinella studier
adress dödsbo skatteverket
apoteket enebyangen

LUNG &ALLERGIFORUM - Svensk Lungmedicinsk Förening

Hur ofta ska den som gör bröstkompressioner bytas av? På alla patienter som inte har ett dokumenterat förhandsbeslut att avstå. 20  Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering samt kunna behandla Alla som inte har ett dokumenterat förhandsbeslut att avstå Hur behandlas hypoglykemi med medvetandenivå motsvarande Alert utifrån A_CVPU-skalan?


Paddla kajak nyborjare
hyreslägenheter höörs kommun

HLR - Alfresco

läkare. Vid beslutet ska ansvarig läkare . samråda med annan legitimerad personal, Ett ärende som har inletts hos en myndighet ska alltid avslutas genom ett beslut inom rimlig tid. Innehållet i beslutet avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om vad beslut om förhandsbesked ska innehålla. Utöver PBL:s krav på beslut finns regler i förvaltningslagen som ska följas. Hanteringen av ett ärende där någon Om kontakten bedms vara en enstaka händelse och det inte redan finns en HSL-journal i Procapita, ppnas en HSL-journal och man dokumenterar det som är av vikt fr just denna kontakt.

Fråga 3 – 2014 - Svensk Lungmedicinsk Förening

Ansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för patienten. Hälso- och sjukvårdpersonal och personal som inom sin tjänst har till uppgift att utföra HLR ska omedelbart påbörja HLR på personer som drabbats av hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras eller om det finns en legitimerad läkare närvarande som fattar beslut om att avstå HLR. Handlingsplanen beskriver hur behandlingen av en patient med hjärtstopp utförs. Defibrillatorn är ett viktigt hjälpmedel för att kunna ge rätt behandling. Så fort apparaten startas kommer den att tala om vad du ska göra. Defibrillatorn ska vara förinställd att följa HLR-rådets riktlinjer för behandling av hjärtstopp.

Under förutsättning att det finns säkra rutiner för hur Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen Att vistas i ett land men anses vara bosatt i ett annat land Om man klickar på spara utan att ha angett frekvens så kommer ett meddelande upp om att du måste ange en enhet. Då ska en Provar ut innefattar det som beskrivs i frågan och räcker att dokumenteras. Om någon justering eller inställning avviker från utprovningsprocessen, dokumentera detta. Hur … dokumenteras i en medicinsk vårdplan/ journal • Anhörig deltar. bedöms meningsfull, varför vi i samförstånd tar förhandsbeslut att avstå från •Perception –hur upplever •Invitation –be om lov att tala om det •Knowledge –var tydlig, inga omskrivningar Riktlinjen avser för hur och när ett förhandsbeslut om att avstå från hjärt-lungräddning (EJ HLR), bör fattas och hur detta beslut ska dokumenteras. Ansvar För att fatta ett adekvat beslut i frågan om hjärt-lungräddning (HLR) ska utföras eller inte, måste den prognostiska bedömningen av överlevnadschanser vägas mot Riktlinjen avser att tydliggöra hur och när ett förhandsbeslut om att avstå från hjärt-lungräddning (EJ HLR) bör fattas och hur detta beslut ska dokumenteras i MELIOR-journal och därefter kommuniceras till MASar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) för ASIH inom kommunal hälso- och sjukvård.